Přeskočit na obsah

František Jáchim, ZŠ Dukelská Strakonice 

Anotace 

Příklad představuje použití konkrétního pracovního listu při online výuce. Konkrétně se jedná o pracovní list zaměřený na téma parketáže. Žáci zkoumají a formulují podmínky, které musí splňovat pravidelné mnohoúhelníky, aby mohly být použity pro úplné periodické pokrytí roviny. 

Základní informace 

Autor: 

PaedDr. František Jáchim 

ZŠ Dukelská Strakonice  

frantisek.jachim@kabinety.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Pravidelné mnohoúhelníky. Úplné pokrytí roviny.

Třída (věk žáků): 

9. třída  

Nástroje online výuky: 

Microsoft Teams

Soubory

Přílohy: 

PL01_Parketáž.pdf

Parketáž – Příloha – Fotografie.pdf

Kontext

Představený pracovní list je součástí rozsáhlého souboru 25 pracovních listů, obsahově různě zaměřených a pokrývajících učivo základní školy, které je předmětem souhrnného opakování ke konci 9. ročníku. Učivo je zde předkládáno v širších souvislostech, v některých případech je rozšiřující, u některých pracovních listů je s vazbou na další předměty.

Při práci s pracovními listy jsou žáci vedeni k hlubší myšlenkové aktivitě a větší pestrosti nalézaných řešení. U řad úkolů se předpokládá vzájemná konzultace mezi žáky i mezi žáky a učitelem. Žáci jsou vedeni i k tomu, aby svoje řešení dokázali zdůvodnit, obhájit nebo upravit. Pracovní listy mohou být využity k individuálnímu přístupu k žákům vzhledem k jejich schopnostem a zájmům. Některé pracovní listy jsou určeny žákům s hlubším zájmem o matematiku.

 

Cíle

Znalost podmínek, které musí splňovat mnohoúhelníky pro úplné periodické pokrytí roviny, a schopnost tyto podmínky prezentovat a použít.

Forma

Synchronní výuka.

Prostřednictvím obr. 1 a obr. 2, viz příloha, lze uvést zajímavosti ze zeměpisu a historie. Na obr. 1 (a) je přehradní hráz vodního díla Pastviny vyzděná ze žulových kamenů, jejichž čelo má tvar pětiúhelníku, viz obr 1 (b). Na obr. 2 (b) je dlažba v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, viz obr. 2 (a), vytvořená základním tvarem pravidelného pětiúhelníku doplněná kosočtverci tak, aby ji bylo možné pokládat v neomezené rovině. Žáci mohou být vyzváni k tomu, aby k objektům na obrázcích zjistili doplňující informace.

Metodické poznámky k použití pracovního listu

Pracovní list Parketáž, zadání pro žáky viz soubor PL01_Parketáž.docx, je určen pro žáky se zájmem o matematiku. Učitel dovede žáka k poznání významu podmínky ve formě rovnice, která musí být splněna pro dotykový bod tří pravidelných mnohoúhelníků (dlaždic), jak je uvedena v úvodu pracovního listu (PL). Řešení rovnice hledají empiricky. Na žácích lze požadovat grafické vyjádření řešení – buď formou konstrukce nebo manipulace s mnohoúhelníky a vytváření parketáže, po vystřižení potřebných mnohoúhelníků. Žáci své výtvory fotografují a sdílejí prostřednictvím MS Teams, případně jiného vhodného společného prostředí. Žáci touto činností procvičují mimo jiné i konstrukci pravidelných n-úhelníků.

Možnosti využití pracovních listů při online výuce:

  1. a) Pracovní listy mají žáci k dispozici ke stáhnutí jak ve formátu docx, tak i ve formátu pdf. Někteří žáci vpisují svá řešení prostřednictvím MS Word přímo do listu a ve formátu docx odesílají zpět učiteli. Jiným žákům vyhovoval spíše systém ručního doplňování vytisknutého pracovního listu. Učiteli potom odeslali sken (buď použili skener, nebo příslušnou aplikaci pro mobilní telefon, např. Office Lens). Ukázalo se, že tento druhý způsob je pro žáky, kteří mají vhodné technické vybavení, přijatelnější. Výhodou ručního zápisu pro učitele je pak to, že je z něj mnohdy více patrné, jak žák uvažoval.
  2. b) Pracovní listy se žákům zobrazí a jsou vyzváni k bezprostřednímu řešení problému. K jeho zápisu použijí papír. Prostřednictvím MS Teams je pak učitel oslovuje, aby svá řešení prezentovali. Buď opět sdílejí skeny svých řešení, nebo vedou učitele k zápisu řešení na Whiteboard nebo jinou sdílenou pracovní plochu. Cenná je zde možnost uskutečnění dialogu.

Poznámka: Pracovní listy lze využít také v prezenční výuce, a to následujícími způsoby:

  1. a) V tištěné podobě je možné rozdat stejný pracovní list skupině žáků k domácímu zpracování anásledné prezentaci ve škole. Řešení si členové skupiny porovnávají, ostatní žáci ve třídě sledují a mohou klást otázky.
  2. b) Prezentace pracovního listu na IT (interaktivní tabule, projekce monitoru počítače) a podle návrhu žáků vpisování řešení.