Přeskočit na obsah

František Jáchim, ZŠ Dukelská Strakonice 

Anotace 

Pracovní list je zaměřen na využití matematických dovedností v zeměpisu. Zvoleny jsou úlohy o rozloze území a osídlenosti. Pracuje se s pojmy rozloha, počet obyvatel, hustota zalidnění, vzdálenosti na glóbu a ve skutečnosti. Pracovní list má přispět k všeobecnému geografickému rozhledu žáků. 

Základní informace 

Autor: 

PaedDr. František Jáchim 

ZŠ Dukelská Strakonice  

frantisek.jachim@kabinety.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Aplikační úlohy, využití matematiky v jiných předmětech

Mezipředmětové vztahy:

zeměpis

Třída (věk žáků): 

9. třída (třída s rozšířenou výukou matematiky)  

Časová dotace:

2 vyučovací hodiny

Nástroje online výuky: 

MS Teams

Soubory

Přílohy: 

PL03_Matematika_v_zeměpise.pdf

Kontext

Představený pracovní list je součástí rozsáhlého souboru 25 pracovních listů, obsahově různě zaměřených a pokrývajících učivo základní školy, které je předmětem souhrnného opakování ke konci 9. ročníku. Učivo je zde předkládáno v širších souvislostech, v některých případech je rozšiřující, u některých pracovních listů je s vazbou na další předměty.

Při práci s pracovními listy jsou žáci vedeni k hlubší myšlenkové aktivitě a větší pestrosti nalézaných řešení. U řad úkolů se předpokládá vzájemná konzultace mezi žáky i mezi žáky a učitelem. Žáci jsou vedeni i k tomu, aby svoje řešení dokázali zdůvodnit, obhájit nebo upravit. Pracovní listy mohou být využity k individuálnímu přístupu k žákům vzhledem k jejich schopnostem a zájmům. Některé pracovní listy jsou určeny žákům s hlubším zájmem o matematiku.

Cíle

Naučit žáky využít poznatků z matematiky v zeměpisu. Zdokonalit jejich práci s mapou a naučit je využít matematické znalosti k elementárním zeměpisným výpočtům. Zatraktivnit výuku matematiky.

Forma

Synchronní výuka.

Mezipředmětové vztahy

Pracovní list je svým obsahem mezioborový, konkrétně pro obory matematika a zeměpis.

Metodické poznámky k použití pracovního listu

Pracovní list Matematika v zeměpise, zadání viz PL03_Matematika_v_zeměpise.docx, je určen pro žáky se zájmem o matematiku a zeměpis. Jeho využití v prezenční výuce vyžaduje příslušné mapy a glóbus. Při online výuce je žákům doporučen Atlas světa, přestože v pracovním listu jsou potřebné údaje uvedeny. Se žáky je vedena doplňující komunikace v prostředí MS Teams vztahující se k oblastem (státům) zmiňovaným v pracovním listu.

Možnosti využití pracovních listů při online výuce:

  1. a) Pracovní listy mají žáci k dispozici ke stažení jak ve formátu docx, tak i ve formátu pdf. Někteří žáci vpisují svá řešení prostřednictvím MS Word přímo do listu a ve formátu docx odesílají zpět učiteli. Jiným žákům více vyhovoval systém ručního doplňování vytisknutého pracovního listu. Učiteli potom odeslali sken (buď použili skener, nebo příslušnou aplikaci pro mobilní telefon, např. Office Lens). Ukázalo se, že tento způsob je pro žáky, kteří mají vhodné technické vybavení, přijatelnější. Výhodou ručního zápisu pro učitele je pak to, že je z něj mnohdy více patrné, jak žák uvažoval.
  2. b) Pracovní listy se žákům zobrazí a jsou vyzváni k bezprostřednímu řešení problému. K jeho zápisu použijí papír. Prostřednictvím MS Teams je pak učitel oslovuje, aby svá řešení prezentovali. Buď opět sdílejí skeny svých řešení, nebo vedou učitele k zápisu řešení na Whiteboard nebo jinou sdílenou pracovní plochu. Cenná je zde možnost uskutečnění dialogu.

Poznámka: Pracovní listy lze využít také v prezenční výuce, a to následujícími způsoby.

  1. a) V tištěné podobě je možné rozdat stejný pracovní list skupině žáků k domácímu zpracování anásledné prezentaci ve škole. Řešení si členové skupiny porovnávají, ostatní žáci ve třídě sledují a mohou klást otázky.
  2. b) Prezentace pracovního listu na IT (interaktivní tabule, projekce monitoru počítače) a podle návrhu žáků vpisování řešení.