Přeskočit na obsah

Příklady dobré praxe online vzdělávání v matematice

Metodická příručka MATEMATIKA

Úvod do metodické příručky

Metodická příručka je vytvořena metodickým kabinetem Matematika a její aplikace pro potřeby učitelů matematiky na prvním i druhém stupni základní školy a na středních školách. Obsahuje sedmnáct příkladů dobré praxe od deseti autorů, učitelů základních a středních škol, ve většině případů zároveň členů metodických kabinetů různých úrovní. V každém z těchto příkladů jeho autor či autorka sdílí se čtenářem své autentické poznatky a zkušenosti, spolu s postupy online výuky na nich založenými. Kromě detailních popisů realizace online výuky konkrétních témat, obsahujících četná doporučení pro práci s různými aplikacemi, přinášejí představené příklady také metodické komentáře od autorů autentické výukové materiály,
které byly při výuce použity
.
 

Organizace příručky 

Celkem je zde představeno 17 příkladů dobré praxe od 10 autorů, učitelů základních a středních škol. Příklady mají různý charakter, od popisu konkrétního dění v jedné nebo více hodinách, doplněných příslušnými výukovými materiály, přes scénář a popis realizace žákovského projektu až po reflexi využití online prostředí bez vztahu ke konkrétnímu tématu či vyučovací jednotce. 

Každý příklad je uveden základními informacemi, jako je téma, časová dotace, ročník, třída, anotace, použité digitální prostředky. Poté následuje odkaz na vlastní text příkladu od příslušného autora, doplněný případnými přílohami či odkazy na použité materiály, například pracovní listy, online zadání apod. Příklady jsou řazeny dle ročníků. Bez ohledu na určení však mohou být inspirativní pro širší publikum. Přinášejí autentické poznatky a postupy z použití různých online prostředí, z nichž některé mají univerzální platnost napříč ročníky či typy škol. U každého příkladu je uveden kontakt na autora, pro poskytnutí zpětné vazby. Případná další diskuse uvedených postupů či přímo příklady dobré praxe jsou vítány. Online charakter příručky nebrání její aktualizaci či doplnění o další inspirativní materiály. 

Proč vznikla metodická příručka?

V průběhu roku 2020, vlivem omezení prezenční výuky v důsledku opatření proti šíření onemocnění cov-19
došlo k poměrně zásadní změně role digitálních technologií ve vzdělávání. Na všech stupních a typech škol, od základních po vysoké, se staly klíčovým prvkem zajištění každodenní výuky, jak po stránce její organizace, tak i po stránce sdílení a interpretace vlastního vzdělávacího obsahu. 
 

Distanční výuka se z příležitostné, na základních a středních školách vesměs raritní, formy stala formou standardní, na dlouhou dobu dokonce formou jedinou možnou. Povinnost poskytnout v odpovídajících situacích tuto formu výuky svým žákům uložila školám novela školského zákona, která vstoupila v platnost 25. 8. 2020 

Klíčovým prostředkem realizace distanční výuky se staly digitální technologie. Počítač vybavený vhodným softwarem, kamera, mikrofon, grafický tablet a další digitální prostředky se staly nutnou součástí výkonu učitelské profese. Nebyl čas ptát se, kdo a jak je připraven. Všichni museli jít do akce, bez ohledu na jejich aprobaci, dosavadní zkušenosti s online výukou, úroveň digitální gramotnosti či povahu jejich vztahu k technologickým novinkám. Z učitelů se ze dne na den stali autoři scénářů i přímí aktéři online vyučovacích hodin. Někteří navázali na své dosavadní zkušenosti s využitím digitálních technologií ve výuce, jiní začínali od začátku. Objevily se rozličné přístupy k realizaci online výuky, jak po stránce technické a softwarové, tak i po stránce metodické. Řada učitelů začala hledat své originální přístupy k aktivizaci žáků tak, aby eliminovali čistě instruktivní charakter výuky, ke kterému online režim komunikace s žáky přirozeně inklinuje .  

Nečekaný a naprosto bezodkladný požadavek zvládnutí realizace distanční výuky prostřednictvím digitálních technologií nastolený vyšší mocí přišel shodou okolností v době, kdy vrcholí dlouhodobě plánovaná revize kurikula ICT, viz RVP ICT 2018, RVP ZV 2021Edu.cz: Revize 2021, v jejímž důsledku je akcentován význam všech vzdělávacích předmětů pro rozvoj digitální gramotnosti žáků. Mimořádná situace přinesla řadu nových poznatků, řešení, i otázek jak na individuální úrovni pro každého z nás, vždyť mnohé až tato situace přivedla na cestu přirozeného využívání digitálních technologií ve výuce, tak i na odborné úrovni, kde nastolila nové úkoly pro odborníky na užití technologií ve vzdělávání, oborové didaktiky, pedagogy a psychology. Je potřeba jasně pojmenovat pozitivní i negativní dopady distanční výuky samotné i různých přístupů k její realizaci, jak na znalosti a dovednosti žáků, tak i na jejich sociální kompetence a zdravý duševní i tělesný vývoj. Dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021, spolu s doporučeními k realizaci distanční výuky pro školy, rodiče i zřizovatele doplněnými o odkazy na konkrétní metodické materiály ve formě webinářů, článků, podcastů apod., jsou popsány například v tematické zprávě České školní inspekce 

Výsledkem důkladné analýzy období, v němž distanční výuka byla jedinou možnou formou vzdělávání na všech stupních škol, by mělo být zúročení efektu mimořádné situace ve prospěch všeobecného pokroku ve vzdělávání, i v dobách běžných, které nás jistě brzo čekají. Věříme, že tato příručka k tomuto procesu alespoň malým dílem přispěje. Důležitou roli v této reflexi hraje zasazení celé situace distančního vzdělávání v našich školách do mezinárodního kontextu. V této souvislosti stojí bezesporu za pozornost sekundární analýza České školní inspekcezaměřená na podmínky českých žáků pro distanční výuku v mezinárodním srovnání a komparaci národních dat a informací s vhodnými mezinárodními podklady dle zjištění z PISA 2018, doplňkově též TIMSS 2019 a TALIS 2018. 

Účelem zde uvedených příkladů dobré praxe je představit postupy, které se osvědčily druhým a které mohou pro ostatní učitele sloužit jako inspirace, ale i jako předmět diskuse a dalšího rozboru. Nejsou míněny jako nějaké univerzální vzory, které by měly být nekriticky přebírány. Autoři příručky jsou si vědomi toho, že je přirozené a z odborného hlediska nutné podrobit takové autentické dokumenty o výuce, jakými jsou příklady dobré praxe, detailní didaktické analýze, která by poskytla vodítko pro kritické posouzení i efektivní interpretaci nabízených postupů. Zodpovědné provedení takové analýzy však vyžaduje nemalý čas, jak pro rozbor samotných postupů, tak i pro jejich ověření. Příručka proto přináší pouze samotné příklady dobré praxe. Jejich zevrubné didaktické analýze a reflexím ověřování představených postupů pak může být věnována samostatná publikace, na příručku navazující. Na jejím vzniku se může podílet každý čtenář této příručky tím, že své komentáře a podněty sdělí prostřednictvím uvedených kontaktních údajů editorovi publikace nebo přímo autorovi příslušného příkladu dobré praxe.