Přeskočit na obsah

Petra Antlová, ZŠ Pardubice-Studánka 

Anotace 
Online synchronní výuka začíná rozcvičkou, kterou si připravili přímo dva žáci. Tématem jsou obrázkové rovnice a obrázková úloha porovnávající objekty. Následuje motivační otázka v angličtině, která má žákům přiblížit téma jedné úlohy, kterou budou řešit. Na závěr žáci dostávají několik gradovaných úloh k samostatné práci, na kterých si ověří, na kolik zvládají aplikovat nabyté zkušenosti z online hodiny. Samostatná práce je zadána gradačně podle obtížnosti – úloha A, B a C. 

Základní informace 

Autorka: 

Ing. Petra Antlová 

ZŠ Pardubice-Studánka 

antlovap@seznam.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Poměr

Třída (věk žáků): 

7. třída (12–13 let) 

Časová dotace:

2x 45 minut

Nástroje online výuky: 

Zoom, Microsoft OneNote, Microsoft Teams

Soubory

Přílohy: 

Poměr II – Příloha 1 – příprava do online výuky.pdf

Poměr II – Příloha 2 – asynchronní část výuky Samostatná práce.pdf

Poměr II – Příloha 3 – žákovská řešení ze synchronní výuky.pdf

Kontext

Třída, se kterou byla realizována tato synchronní výuka, je od šestého ročníku vedena ve výuce matematiky konstruktivistickým přístupem. Žáci vzájemnou spoluprací a diskusí navrhují a obhajují svá řešení, poskytují zpětné vazby spolužákům k jejich řešení, aktivně pracují s chybou. Komunikací a vzájemným nasloucháním tak objevují zákonitosti matematiky. Nezbytnou podmínkou pro fungování takovéto výuky bylo vytvoření bezpečného a respektujícího klimatu ve třídě.

Výuku založenou na vzájemné spolupráci a komunikaci žáků, sdílení a argumentaci jejich řešení a vzájemných zpětných vazbách bylo možné převést do online prostředí díky platformě ZOOM, která jako jediná v té době umožňovala rozdělování žáků do skupin v jeden okamžik na jednom místě. Tím dokázala velmi přiblížit prostředí skupinové práce i do online prostředí.

Synchronní výuku bylo vhodné začínat motivační úlohou, ve které děti získávají jistotu komunikace, ztrácí obavy a spontánně komunikují i v online prostředí.

Cíle

Učitel motivuje žáky a podporuje je v komunikaci při online vyučovací hodině. Vede žáky k tomu, aby získali jistotu v řešení úloh na porovnávání obrázků, vyvodili si zápis pro porovnávání objektů pomocí poměru, event. zavedli pojem základní tvar poměru. Učitel vytváří při online vyučovacích hodinách bezpečné a podporující prostředí.

Cílem výuky je, aby žák: Vyřešil úlohy svých spolužáků, uměl hledat cestu k řešení a své řešení obhájil. Dokázal pracovat s chybou. Odpověděl na jednoduchou otázku v angličtině, zvládl v angličtině odpovědět a popřípadě položit otázku svému spolužákovi. Získal jistotu v řešení úloh na porovnávání obrázků a pokročil v osvojení si vyjádření tohoto porovnávání pomocí matematického zápisu. Svoji jistotu si ověřil na gradovaných úlohách v samostatné práci. Respektoval názory svých spolužáků a naslouchal jim. Neskákal ostatním do řeči. Reflektoval svou jistotu při řešení úloh na porovnávání objektů sebehodnocením na škále 1–10.