Přeskočit na obsah

Petra Antlová, ZŠ Pardubice-Studánka 

Anotace 
Jedná se o třítýdenní žákovský projekt. Jeho realizace je rozdělena do tří následujících učebních bloků:

1) Úvodní blok; zaměřený na zopakování a upevnění dosud nabytých znalostí o poměru. Žák vyjde ze svých dosavadních zkušeností, aby provedl reflexi, kde se ve svém životě již setkal s poměrem. Ujasní si užitečnost znalosti poměru pro praktický život, zpracovává a vyhodnocuje data a rozhoduje o pravdivosti konkrétních tvrzení. Získané poznatky zpracuje do myšlenkové mapy. Rozvíjí tak své kompetence k učení.

2) Experimentální blok; formulování a experimentální ověřování hypotéz, vyvozování závěrů. V experimentální části si žák buduje představu pojmu chemicky čistá látka na základě vlastního pokusu a zkoumání látek. Objevuje vztah mezi množstvím použité výchozí čisté látky a požadovaným poměrem směsi. Umí vypočítat složení směsi. Žák rozvíjí svoje badatelské kompetence a kompetence k učení.

3) Reflektivní blok; žák nově nabyté znalosti a kompetence zasazuje do kontextu svého učení. V reflektivní části žák prokáže, jak rozumí významu poměru při řešení matematických úloh a vyhodnotí si svůj vlastní rozvoj poznatků. Pokusí si navrhnout směr svého dalšího učení. 

Základní informace 

Autorka: 

Ing. Petra Antlová

ZŠ Pardubice-Studánka 

antlovap@seznam.cz 

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Poměr

Mezipředmětové vztahy:

Chemie

Třída (věk žáků): 

7. třída (12–13 let) 

Časová dotace:

2x 45 minut / týden, tj. 12x 45 min / celý projekt

Nástroje online výuky: 

Zoom, Microsoft Word, CollBoard, YouTube

Soubory

Přílohy: 

Poměr III – Příloha 1 – PL 1 – Matematik chemikem (1. část).pdf

Poměr III – Příloha 2 – PL 2 – Matematik chemikem (2. část).pdf

Poměr III – Příloha 3 – PL 3 – Matematik chemikem (3. část).pdf

Poměr III – Příloha 4 – Ukázka žákovských řešení a důkazů o učení (formativní hodnocení).pdf

Časový harmonogram

Celkem 3 týdny distanční výuky, každý týden jeden učební blok při dotaci 4 hodiny týdně:

 1. týden: Synchronní výuka (přímá online výuka) 2x 45 minut s celou třídou na úvod do učiva poměr + 1x 45 minut individuální konzultace na konci týdne. Asynchronní výuka – samostatná práce žáka 1x 45 minut.
 2. týden: Synchronní výuka 1x 45 minut individuální konzultace. Asynchronní výuka 3x 45 minut.
 3. týden: Synchronní výuka 1x 45 minut individuální konzultace + 1x 45 minut ukončení a zhodnocení učebních bloků. Asynchronní výuka 2x 45 minut.

 

Prostředí

Digitální: MS Word, internet, Internetová platforma Zoom, online sdílená tabule CollBoard,  www.youtube.com.

Domácí laboratoř/kuchyň vybavená následujícími pomůckami: sada šesti průhledných/čirých sklenic, 100 % pomerančový džus, voda, fotoaparát nebo kamera k pořízení záznamu o průběhu experimentu, lepící štítky k označení sklenic, záznamový list průběhu pokusu.

Kontext

Třída, pro kterou byly vytvořeny tyto tři učební bloky na téma poměr, je od šestého ročníku vedena ve výuce matematiky konstruktivistickým přístupem. Aktivní jsou žáci, kteří si vzájemnou spoluprací, diskusí nad vlastními řešeními, prací s chybou, komunikací a vzájemným nasloucháním objevují zákonitosti matematiky. Nezbytnou podmínkou pro fungování takovéto výuky bylo vytvoření bezpečného a respektujícího klimatu ve třídě.

Cílené vedení a pravidelné zařazování aktivit podporujících osobnostní rozvoj dětí a rozvoj jejich sociálních kompetencí přispělo k nastavení hodnot a pravidel pro správné fungování třídního kolektivu. Osobnostní rozvoj dětí a rozvoj jejich kompetence k učení byl posílen zavedením principů formativního hodnocení ve výuce matematiky.  V době distanční výuky se tento přístup k hodnocení jeví jako funkční. Podpora a přístup dětí k sebereflexi vlastního učení na základě stanovených cílů učení a kritérií jejich plnění vede děti k převzetí zodpovědnosti za vlastní učení, což se velmi zúročuje v době distanční výuky. Závěrečné sebehodnocení žáků a jejich návrh svého dalšího směru učení pomáhá učiteli individualizovat další výuku podle potřeb žáků.

Výuku založenou na vzájemné spolupráci a komunikaci žáků při společném sdílení jejich řešení, při argumentaci ve prospěch jejich postupů a při poskytování zpětných vazeb bylo možné převést do online prostředí díky platformě ZOOM, která jako jediná v té době (jaro 2020) umožňovala rozdělování žáků do skupin v jeden okamžik na jednom místě a vnést tak režim skupinové práce i do online prostředí.

Projekt „Matematik na malou chvíli chemikem“ věnovaný tématu poměru byl realizován s cílem, aby si žáci upevnili a rozšířili vědomosti a dovednosti nabyté v předchozích online vyučovacích hodinách.

Klíčovými předpoklady toho, aby žáci v době distanční výuky samostatně zpracovali všechny tři uvedené učební bloky, jsou:

 • Realizace projektu „Kuchařka pro naše maminky“, který pracuje s reálnou zkušeností žáků s poměrem při přípravě pokrmu.
 • Realizace úvodní synchronní výuky (min. 2x 45 min, ideálně 4x 45 min), kde budou děti společně nebo ve skupinách řešit vstupní problémové úlohy na téma poměr. Učitel pak moderuje jejich diskusi a cílí na zavedení pojmu poměr.
 • Zavedení aktivních forem a metod práce s žáky již v prezenční výuce, děti by měly být zvyklé spolupracovat, dodržovat nastavená pravidla skupinové práce, naslouchat si a argumentovat svá řešení. Měly by umět pracovat se svou chybou i chybou svého spolužáka, zhodnotit vlastní i společnou práci s ohledem na předem dané cíle a kritéria jejich plnění a pokusit se navrhnout svůj cíl dalšího učení.

 

Cíle

Učitel vede žáka k vlastní zodpovědnosti za zvládnutí učiva o poměru tak, aby:

 • uměl pracovat s poměrem na základě vlastního experimentu,
 • zvládnul vyhodnotit a prezentovat výsledky vlastního experimentu,
 • aplikoval získané zkušenosti při dalších výpočtových úlohách,
 • zvládnul ohodnotit vlastní učení a pokusil se nastavit si směr svého dalšího rozvoje.

 

Žák:

 • zopakuje si, co již zná o poměru a jeho využití v praktických příkladech,
 • vytvoří svoji myšlenkovou mapu na téma poměr,
 • připraví a provede pokus podle daných instrukcí, na základě pozorování provede vyhodnocení pokusu a zapíše si svoje závěry a pořídí fotodokumentaci nebo videozáznam (pokud žák nemá potřebné technické vybavení k fotodokumentaci či videozáznamu, zakreslí schéma svého pokusu a popíše slovy vyhodnocení pokusu; popř. vytvoří dvojici s žákem, který má potřebné vybavení, a provedou vyhodnocení pokusu ve dvojici).
 • využije své dovednosti získané praktickými činnostmi a pokusy na téma poměr při výpočtu:
 • poměru čistých složek v nápoji,
 • změny množství složek v nápoji při změně množství jedné ze složek při zachování poměru,
 • obsahu složek nápoje v procentech,
 • vypracuje vlastní sebehodnocení toho, jak zvládá řešit úlohy zaměřené na poměr,
 • navrhne další směr svého učení.