Přeskočit na obsah

Petra Antlová, ZŠ Pardubice-Studánka 

Anotace 
Online synchronní výuka začíná motivační hádankou, následuje zopakování úlohy na úměrnost z předchozí hodiny. Jedná se o úlohu spojenou s reálným životem dětí, která rozvine diskusi u dětí a vyústí ve spontánní vymýšlení dalších úloh mezi dětmi. Na závěr dostávají děti k řešení obrázkovou úlohu Výlet plachetnicí, ve které mají najít vztah mezi porovnávanými veličinami. 

Základní informace 

Autorka: 

Ing. Petra Antlová

ZŠ Pardubice-Studánka 

antlovap@seznam.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Poměr, trojčlenka

Třída (věk žáků): 

7. třída (12–13 let) 

Časová dotace:

2x 45 minut

Nástroje online výuky: 

Zoom, Microsoft OneNote, CollBoard, Mentimeter

Soubory

Přílohy: 

Poměr I – Příloha 1 – příprava do online výuky.pdf

Poměr I – Příloha 2 – žákovská řešení.pdf

Kontext

Třída, se kterou byla realizována tato synchronní výuka, je od šestého ročníku vedena ve výuce matematiky konstruktivistickým přístupem. Žáci vzájemnou spoluprací a diskusí navrhují a obhajují svá řešení, poskytují zpětné vazby spolužákům k jejich řešení, aktivně pracují s chybou. Komunikací a vzájemným nasloucháním tak objevují zákonitosti matematiky. Nezbytnou podmínkou pro fungování takovéto výuky bylo vytvoření bezpečného a respektujícího klimatu ve třídě.

Výuku založenou na vzájemné spolupráci a komunikaci žáků, sdílení a argumentaci jejich řešení a vzájemných zpětných vazbách bylo možné převést do online prostředí díky platformě ZOOM, která jako jediná v té době umožňovala rozdělování žáků do skupin v jeden okamžik na jednom místě. Tím dokázala velmi přiblížit prostředí skupinové práce i do online prostředí.

Synchronní výuku bylo vhodné začínat motivační úlohou, ve které děti získávají jistotu komunikace, ztrácí obavy a spontánně komunikují i v online prostředí.

Cíle

Učitel si počíná tak, aby podporoval rozvoj logického myšlení žáků, motivoval je k aktivnímu přístupu k učivu o poměru a trojčlence a vytvářel bezpečné a podporující prostředí i při online vyučovacích hodinách.

Cílem výuky je, aby žák: Vyřešil motivační úlohu ve spolupráci se spolužáky. Našel závislost mezi počtem koček a počtem dní, na které jim vydrží krmení, a dokázal tuto závislost popsat vlastními slovy. Dodržoval pravidla skupinové práce. Respektoval a naslouchal spolužákům, neskákal ostatním do řeči. Reflektoval, co mu diskuse přinesla.