Přeskočit na obsah

Orientace v čase a jeho zápis pro žáky s lehkým mentálním postižením, diagnostika a trénink

Jiří Merta, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o. p. s. 

Anotace 
Ukázka příkladu dobré praxe popisuje možnosti zapojení žáků s lehkým mentálním postižením v heterogenní skupině při hodinách matematiky. Popisuje, jak připravit vhodné materiály a následně je přiměřeně využívat společně s dostupnými výukovými programy. Jednotlivé bloky úloh jsou úzce propojeny s činnostmi v každodenním životě a zároveň podporují upevňování klíčových kompetencí.

Smyslem tohoto příkladu dobré praxe je přiblížit možnosti, jak mohou žáci s lehkým mentálním postižením využívat strukturované výukové materiály, které předcházejí nebo jsou propojené s rozlišováním času v běžném životě. Učitelům a asistentům pedagoga příklad pomůže vytvářet a využívat konkrétní obsah, který může odpovídat individuálním vzdělávacím plánům jednotlivých žáků. Lze jej využít i při aktivitách, kdy je potřeba rozdělit obsah vyučovací hodiny na více témat, která jsou vyučována paralelně. 

Základní informace 

Autor: 

Mgr. Jiří Merta

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o. p. s.

mertaj@arpida.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 1. stupeň 

Tematický celek:

Matematika a její aplikace; Závislosti, vztahy a práce s daty

Třída (věk žáků): 

4. a 5. třída (10–12 let), žáci s lehkým mentálním postižením

(Třída zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona (viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/skoly-tridy-skupiny-a-oddeleni-podle-16-odst-9-skolskeho) nebo běžná třída základní školy)

Časová dotace:

10 vyučovacích hodin

Nástroje online výuky: 

notebook, MS Office Word, Aplikace Výuka hodin, tiskárna formátu A4, dětské školní papírové hodiny, zvýrazňovače, pastelky  

Soubory

Přílohy: 

Čas_1 až 13.pdf

Ukázka_čas_diagnostika.pdf

Kontext 

Třídy, kde se uskutečňoval příklad dobré praxe, jsou složené z žáků různých ročníků. Často i žáci z jednoho ročníku mají odlišnou úroveň učiva, které odpovídá jejich individuálním vzdělávacím plánům. Hodnocení je založeno na individuálních úspěších a důraz je kladen na návaznost postupných kroků při zvládání nového učiva.

Cíle

Cíle odpovídající minimální doporučené úrovni očekávaných výstupů

Závislosti, vztahy a práce s daty 2. období 1. stupně, viz https://rvp.cz: Určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích.

Cíle odpovídající klíčovým kompetencím k učení

Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy.

Cíle odpovídající klíčovým kompetencím k řešení problémů

Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Cíle odpovídající klíčovým kompetencím komunikativním

Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění.

Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.