Přeskočit na obsah

Iva Stradová, Táborské soukromé gymnázium a Základní škola s.r.o. 

Anotace 
Žáci si ve slovních úlohách opakují písemné sčítání a odčítání, vyhledávají informace o daném tématu, diskutují, získávají informace. V zadáních úloh i v metodách jejich řešení se uplatňují mezipředmětové vztahy především mezi matematikou, vlastivědou a informačními technologiemi. Je kladen důraz na aktivní zapojení žáků do online výuky, je vytvářeno prostředí pro diskusi, aktivní podíl jednotlivých žáků na práci s prezentací a spolupráci při realizovaných výpočtech.

Základní informace 

Autorka: 

Mgr. Iva Stradová

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola s.r.o. 

iva.stradova@seznam.cz 

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 1. stupeň 

Tematický celek:

Písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy

Mezipředmětové vztahy:

vlastivěda, matematika, informační technologie

Třída (věk žáků): 

4. třída (9–10 let)

Časová dotace:

45 minut

Nástroje online výuky: 

Microsoft Teams, Smart Notebook, webový prohlížeč  

Soubory

Přílohy: 

Cesta kolem světa – online – 4. třída.notebook

Cesta kolem světa – online – 4. třída.pdf

Kontext

V třídním kolektivu je systematicky rozvíjena schopnost konstruktivní diskuse, ochota k vyslechnutí názoru druhého, trpělivost i respektování objektivnosti hodnocení výkonu spolužáka a sebehodnocení výkonu vlastního. Žáci mají osvojené základní principy diskuse v kolektivu, mluví na vyzvání, vyslechnou druhého a respektují jeho právo na názor.

Cíle

Rozvoj dovednosti řešení slovních úloh, opakování písemného sčítání a odčítání, rozvoj kompetence k vyhledávání a získávání informací, dovednosti vedení podnětné diskuse, vytvoření prostředí pro kreativní návrhy na řešení daných problémů, podpora rozvoje logického myšlení.