Přeskočit na obsah

František Jáchim, ZŠ Dukelská Strakonice 

Anotace 

Pracovní list je zaměřen na počítání s čísly ve tvaru  s využitím kalkulačky. Po části, v níž se rozvíjí početní technika, následuje několik příkladů s využitím zápisů čísel i výpočtů z oblasti astronomie a fyziky. 

Základní informace 

Autor: 

PaedDr. František Jáchim 

ZŠ Dukelská Strakonice  

frantisek.jachim@kabinety.cz

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň 

Tematický celek:

Pravidelné mnohoúhelníky. Úplné pokrytí roviny.

Mezipředmětové vztahy:

Fyzika, astronomie, zeměpis

Třída (věk žáků): 

9. třída  

Nástroje online výuky: 

Microsoft Teams

Soubory

Přílohy: 

PL02_Počítání s velkými čísly.pdf

Kontext

Představený pracovní list je součástí rozsáhlého souboru 25 pracovních listů, obsahově různě zaměřených a pokrývajících učivo základní školy, které je předmětem souhrnného opakování ke konci 9. ročníku. Učivo je zde předkládáno v širších souvislostech, v některých případech je rozšiřující, u některých pracovních listů je s vazbou na další předměty.

Při práci s pracovními listy jsou žáci vedeni k hlubší myšlenkové aktivitě a větší pestrosti nalézaných řešení. U řad úkolů se předpokládá vzájemná konzultace mezi žáky i mezi žáky a učitelem. Žáci jsou vedeni i k tomu, aby svoje řešení dokázali zdůvodnit, obhájit nebo upravit. Pracovní listy mohou být využity k individuálnímu přístupu k žákům vzhledem k jejich schopnostem a zájmům. Některé pracovní listy jsou určeny žákům s hlubším zájmem o matematiku.

Cíle

Prohloubení dovednosti výpočtů s velkými čísly nebo velmi malými čísly a využití této dovednosti při výpočtů příkladů z různých oborů.

Forma

Synchronní výuka.

Mezipředmětové vztahy

S výpočty s velmi velkými (nebo malými) čísly se žáci setkávají nejčastěji při řešení úloh z astronomie, popř. zeměpisu. Obsahem pracovního listu jsou úlohy o Zemi, o jejím pohybu a jejích fyzikálních vlastnostech.

Metodické poznámky k použití pracovního listu

Pracovní list Počítání s velkými čísly, zadání viz soubor PL02_Počítání s velkými čísly.docx, je určen pro žáky se zájmem o matematiku a fyziku. Při přípravě na zpracování pracovního listu je žák veden k tomu, aby poznal, že při výpočtech s velkými čísly (velmi malými čísly) je výhodné využívat zápisu čísel ve tvaru .  Současně pak musíme žáky upozornit na to, že při výpočtech se bude využívat čísel zaokrouhlených, což s ohledem na praktický význam výpočtu je zpravidla plně dostačující. 

Pracovní listy mají žáci k dispozici ke stáhnutí jak ve formátu docx, tak i ve formátu pdf. Někteří žáci vpisují svá řešení prostřednictvím MS Word přímo do listu a ve formátu docx odesílají zpět učiteli. Jiným žákům více vyhovoval systém ručního doplňování vytisknutého pracovního listu. Učiteli potom odeslali scan (buď použili skener, nebo příslušnou aplikaci pro mobilní telefon, např. Office Lens). Ukázalo se, že tento způsob je pro žáky, kteří mají vhodné technické vybavení, přijatelnější. Výhodou ručního zápisu pro učitele je pak to, že je z něj mnohdy více patrné, jak žák uvažoval.

Alternativně lze při synchronní výuce žákům pracovní list pouze zobrazit a vyzvat je k bezprostřednímu řešení uvedeného problému.  K jeho zápisu použijí papír. Prostřednictvím MS Teams je pak učitel oslovuje, aby svá řešení prezentovali. Buď opět sdílejí skeny svých řešení, nebo vedou učitele k zápisu řešení na Whiteboard nebo jinou sdílenou pracovní plochu. Cenná je zde možnost uskutečnění dialogu.

Poznámka: Pracovní listy lze využít také v prezenční výuce, a to následujícími způsoby:

  1. a) V tištěné podobě je možné rozdat stejný pracovní list skupině žáků k domácímu zpracování anásledné prezentaci ve škole. Řešení si členové skupiny porovnávají, ostatní žáci ve třídě sledují a mohou klást otázky.
  2. b) Prezentace pracovního listu na IT (interaktivní tabule, projekce monitoru počítače) a podle návrhu žáků vpisování řešení.