Přeskočit na obsah

Inspirativní zdroje​

Další zdroje informací a inspirace 

Příručka si neklade za cíl, obsáhnout veškeré aspekty online výuky. Jedná se o fenomén velmi komplexní a dynamicky se vyvíjející. Jeho vývoj i aktuální stav je dokumentován řadou zdrojů. Abychom čtenáři nabídli ucelený pohled na téma publikace, uvedeme zde výběr některých z nich, i když je zřejmé, že většina z nich mu bude známa. 

Distanční výuka 

Základním metodickým materiálem pro orientaci v otázkách distanční výuky i pro její realizaci je Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydané MŠMT [Ped.info, 2020]. Přehledným a stručným průvodcem distančním vzděláváním, opět z dílny MŠMT, je pak leták Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku ve formátu pdf [MŠMT, 2020]. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navíc provozuje vlastní portál #NaDálku, věnovaný distančnímu vzdělávání [NaDálku, 2020], na kterém lze mimo jiné najít například článek Zásady vzdělávání na dálku [NaDálku: Zásady, 2020]. 

Na portálu #NaDálku je také, v článku Komunikace, uveden opravdu zevrubný přehled komunikačních nástrojů online výuky [NaDálku: Komunikace, 2020]. U každého je uveden stručný popis a odkaz na webovou stránku. 

Bezpečnost 

Při provozování online výuky je důležité nezapomenout na otázku bezpečnosti tohoto konání. Jednotlivé aspekty této otázky jsou stručně vymezeny specifikací „bezpečnosti“ jako jedné z digitálních kompetencí, které formují obsah digitální gramotnosti, viz [DG, 2021]. V současnosti se otázkám bezpečnosti online výuky ve smyslu ochrany osobních údajů a soukromí naštěstí věnuje více subjektů. Pro bezpečné vedení online výuky je vhodné se s informacemi, které poskytují, seznámit. Patří sem například příspěvek Jak zajistit bezpečnost online distanční výuky? uvedený na portále Koronavirus.edu.cz spravovaném MŠMT ve spolupráci s NPI [MŠMT & NPI, 2020]. Přehledný leták s 12 doporučeními Jak na bezpečnou online výuku? [E-bezpečí: Jak, 2020] je možné si stáhnout na stránce projektu E-bezpečí [E-bezpečí, 2020]. Minimální bezpečnostní standardy výuky na dálku [Hamberger, 2020] ve formě čtrnáctistránkové brožury pak jsou dostupné na stránce projektu Digitální pohotovost [Digit. Pohot., 2020]. Praktický přehled stručných zásad Jak bezpečně vyučovat přes videokonference? [Neumajer&Krocakova, 2020] najdeme i na stránce neziskové organizace Učitel naživo [Učitel naživo, 2021]. K otázkám kybernetické bezpečnosti se pochopitelně vyjadřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [NÚKIB, 2021], na jehož stránce lze v rubrice Školy [NÚKIB: Školy, 2021] nalézt různé, s kyberbezpečností ve školách související informace a materiály. 

Zpětná vazba a hodnocení při distančním vzdělávání 

K otázce, jak hodnotit v době distančního vzdělávání se vyslovuje článek Jak vzdělávat a hodnotit na již zmíněném portále #NaDálku [NaDálku: Hodnocení, 2020]. Přehlednou infografiku Zpětná vazba při online výuce s 12 zásadami zpětné vazby [EDULAB: Zp. vazba, 2020], ale i řadu dalších podkladů k formativnímu hodnocení nabízí projekt Edukační laboratoř [EDULAB, 2020]. Jako stručného průvodce zavedením formativního hodnocení lze doporučit publikaci Jak na formativní hodnocení [Valášková Vincejová, 2020] vydanou Národním pedagogickým institutem [NPI, 2020]. V publikaci samotné, i na stránkách institutu najde zájemce řadu dalších odkazů na zajímavé zdroje, další podpůrné materiály či webináře. Z nabídky NPI viz například bulletiny [NIDV: Bulletiny, 2019], nebo široká nabídka webinářů [NPI: Webináře, 2021]. 

Online výuka matematiky 

Přehled webových stránek a nástrojů pro podporu online výuky matematiky najdeme na portálu #NaDálku v článku Matematika [NaDálku: Matematika, 2020]. Na stejném portálu je i rubrika UčíTelka věnovaná stejnojmennému projektu České televize [NaDálku: UčíTelka, 2020].   

Z nástrojů pro podporu online výuky matematiky si zvláštní zmínku zaslouží program GeoGebra. Jeho stránka [GeoGebra, 2021] poskytuje studentům i učitelům kromě velkého množství vytvořených materiálů na všechna představitelná témata také celou infrastrukturu dalších funkcí pro podporu studia i výuky matematiky. Pro online výuku je například možné využít prostředí GeoGebra Classroom. Na stránce programu je poněkud skryta rubrika Learn GeoGebra [GeoGebra: Learn, 2021], kde zájemce najde mimo jiné několik webinářů, jeden například věnovaný zmíněnému prostředí Classroom [GeoGebra: Classroom, 2020], a řadu návodů, z nichž více jak polovina je již přeložena do češtiny [GeoGebra: Návody, 2021]. 

Zdroje

[ČŠI: TZ, 2021] Boudová, S., Vokounová, Š., Basl, J., Zatloukal, T., Andrys, O. Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním srovnání. Sekundární analýza. Česká školní inspekce; Tematická zpráva, leden 2021 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Podminky-pro-distancni-vyuku-ce

[ČŠI: TZ, 2020] Pavlas, T., Zatloukal, T., Andrys, O., Pražáková, D., Šlajchová, L. Zkušenosti žáků a učitelů základních škol sdistanční výukou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Shrnutí vybraných zjištění a doporučení pro následující období. Česká školní inspekce; Tematická zpráva, listopad 2020 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Zkusenosti-zaku-a-ucitelu-ZS-s-di

[DG, 2021] Vymezení digitální gramotnosti. In: DG – Podpora rozvoje digitální gramotnosti [online]. Digitální gramotnost, 2021 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/

[Digit. Pohot., 2020] Digitální pohotovost [online]. Digitální pohotovost, 2020 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.digitalnipohotovost.cz

[E-bezpečí, 2020] E-bezpečí [online]. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz

[E-bezpečí: Jak, 2020] Jak na bezpečnou online výuku? In: E-bezpečí [online]. Pedagogická fakulta Univerzitz Palackého v Olomouci, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/vzdelavani/tiskoviny-pro-ucitele-a-rodice

[Edu.cz: Revize, 2021] Revize ICT v RVP ZV. MŠMT ČR & NPI ČR, 2021. In: Revize.edu.cz [online], 2021 [cit. 1. 2. 2021]. Dostupné z: https://revize.edu.cz/

[EDULAB, 2020] Edukační laboratoř [online]. EDUkační laboratoř, z. s., 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.edukacnilaborator.cz/

[EDULAB: Zp. vazba, 2020] Zpětná vazba při online výuce. Edukační laboratoř & Pedagogická fakulta UK, 2020. In: Edukační laboratoř [online]. EDUkační laboratoř, z. s., 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.edukacnilaborator.cz/wp-content/uploads/2020/03/Infografika-ZV.pdf

[GeoGebra, 2021] GeoGebra [online]. GeoGebra 2021 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.geogebra.org

[GeoGebra: Classroom, 2020] Learn GeoGebra Classroom (webinar). In: GeoGebra [online]. GeoGebra 2021 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://youtu.be/Yoo2qhQ1FAw

[GeoGebra: Learn, 2021] Learn GeoGebra. In: GeoGebra [online]. GeoGebra 2021 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.geogebra.org/m/jkprzjyb

[GeoGebra: Návody, 2021] Návody. In: GeoGebra [online]. GeoGebra 2021 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.geogebra.org/a/14

[Hamberger, 2020] Hamberger, T. Minimální bezpečnostní standardy pro výuku na dálku aneb bezpečná digitalizace českého školství. In: Digitální pohotovost [online]. Digitální pohotovost, 2020 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.digitalnipohotovost.cz (Ke stažení)

[Kabinet Mat., 2021] Kabinet Matematika a její aplikace. In: NPI Národní pedagogický institut – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů [online], 2021 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.projektsypo.cz/webinare/kabinet-matematika-a-jeji-aplikace.html

[MŠMT: RVP ZV, 2021] Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online], 2021, 29. 1. 2021 [cit. 1. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/54860/

[MŠMT, 2020] Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online], 2021, 18. 8. 2020 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/53583/

[MŠMT & NPI, 2020] Jak zajistit bezpečnost online distanční výuky? MŠMT ČR & NPI ČR, 2020. In: Koronavirus.edu.cz [online], 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online  

[MŠMT: Šk. zákon, 2021] Školský zákon ve znění účinném od 25. 8. 2020. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online], 2021 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020 

[NaDálku, 2020] #NaDálku [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://nadalku.msmt.cz/cs/

[NaDálku: Hodnocení, 2020] Jak vzdělávat a hodnotit. In: #NaDálku [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://nadalku.msmt.cz/cs/rozvoj-pedagogu/jak-vzdelavat-a-hodnotit

[NaDálku: Komunikace, 2020] Komunikace. In: #NaDálku [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://nadalku.msmt.cz/cs/komunikace 

[NaDálku: Matematika, 2020] Matematika. In: #NaDálku [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje/matematika

[NaDálku: UčíTelka, 2020] UčíTelka. In: #NaDálku [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje/prurezove/ucitelka

[NaDálku: Zásady, 2020] Zásady vzdělávání na dálku. In: #NaDálku [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020 [cit. 24. 1. 2021]. Dostupné z: https://nadalku.msmt.cz/cs/15-zasad-on-line-pedagogiky

[Neumajer, 2020] Neumajer, O. Vzdělávání na dálku přináší zmatky v pojmech. In: RVP Metodický portál – Učitelský spomocník [online], 2020 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22678/

[Neumajer & Kročáková, 2020] Neumajer, O., Kročáková, Z. Jak bezpečně vyučovat přes videokonference? 11. 11. 2020. In: Učitel naživo [online] 2021 [cit. 25. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.ucitelnazivo.cz/blog/jak-bezpecne-vyucovat-pres-videokonference

[NIDV: Bulletiny, 2019] Bulletiny. In: NIDV Národní institut dalšího vzdělávání (nyní NPI) [online], 2019 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.nidv.cz/bulletiny

[NPI, 2020] NPI ČR – Národní pedagogický institut ČR [online], 2020 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.npi.cz

[NPI: Webináře, 2021] Webináře. In: NPI ČR – Národní pedagogický institut ČR [online], 2020 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.npi.cz/webinare

[NÚKIB, 2021] Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [online]. NÚKIB, 2021 [cit. 25. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.nukib.cz

[NÚKIB: Školy, 2021] Školy. In: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [online]. NÚKIB, 2021 [cit. 25. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/skoly/

[NÚV: RVP ICT, 2018] RVP v oblasti informatiky a ICT, 2018. In: NÚV Národní ústav pro vzdělávání (nyní NPI), 2021 [cit. 21. 1. 2021]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/revize-rvp-ict  

[Ped.info, 2020] Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Praha: MŠMT, 23. 9. 2020. In: Pedagogické.info [online], 2020 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf

[Učitel naživo, 2021] Učitel naživo [online] 2021 [cit. 25. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.ucitelnazivo.cz

[Valášková Vincejová, 2020] Valášková Vincejová, E. Jak na formativní hodnoceni. NPI ČR, 16. 5. 2020. In: NIDV Národní institut dalšího vzdělávání (nyní NPI) [online], 2021 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.nidv.cz/component/nbulletins/?task=bulletins.download_pdf&id=38

[Vláda ČR, 2021] Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru. In: Vláda České republiky [online], 2021, 22. 1. 2021 [cit. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/